બેંકની વિગત

બેંકનું નામ યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
ખાતાનું નામ વિકલાંગ મિત્ર
ખાતા નં. 44820 10100 32029
આઈએફએસસી કોડ UBIN0544825
ખાતાનો પ્રકાર ચાલુ ખાતું

Bank Details

Bank Name Union Bank of India
Account Name VIKLANG MITRA
Account No 44820 10100 32029
IFSC Code UBIN0544825
Account Type CARRENT
image